U bevindt zich hier: Balans & Exploitatie | Balans
Balans
Exploitatie

Balans

Het jaar 2012 heeft voor de RDW een goed financieel resultaat opgeleverd. Het complete wettelijk jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring, vindt u op http://jaarverslag.rdw.nl.

BALANS (alle bedragen x1.000 euro) Stand per 31 december 2012 Stand per 31 december 2011
 
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa 2.636 2.630
Materiële activa 41.163 41.684
43.799 44.314
Vlottende activa  
Voorraden 1.415 1.172
Vorderingen 10.874 15.798
Overlopende activa 13.587 15.200
Liquide middelen 24.299 11.156
50.175​ 43.326​
Totaal Activa 93.974 87.640
PASSIVA
Reserves
Structurele reserve 17.166 14.943
Conjuncturele reserve   9.100   9.100
Bestemmingsreserve rijbewijzen   9.193 11.042
Reserve flankerend bewijs   4.474   4.635
Reserve beleidsinitiatieven   2.600  2.600
Wettelijke reserve immateriële vaste activa  1.304  1.259
48.837 43.579
Voorzieningen 19.306 15.948
Kortlopende schulden
Crediteuren   5.480  1.703
Overige schulden 18.583 17.787
Overlopende passiva   6.768  7.623
30.831 28.113
Totaal Passiva 93.974 87.640