Pijl naar links Naar de volgende pagina

kennis & innovatie

Nederland kenmerkt zich door innovatieve, technologische ontwikkelingen. Voor de RDW geldt dit ook. Of het nu gaat om voertuigexpertise of informatie-uitwisseling, de RDW heeft kennis en innovatie hoog in het vaandel.

Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
De kracht van verbinden
De kracht van verbinden
E-learning
E-learning
Elektrische auto’s
Elektrische auto’s
Intelligent transport
Intelligent transport
Opzienbarende auto’s
Opzienbarende auto’s
kennis & innovatie | kennis | De kracht van verbinden

De kracht van verbinden

Een symbool voor verbinden

De RDW staat steeds opnieuw voor de uitdaging passende antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen, technologische trends en nieuwe klantvragen. Nieuwe vormen van dienstverlening en een proactieve houding van de medewerkers zijn ons antwoord op deze nieuwe uitdagingen.

Ontwikkeltrajecten

Tools, het ontwikkeltraject voor leidinggevenden bij de RDW, is ontwikkeld om in te kunnen spelen op de aanhoudende dynamiek en onvoorspelbaarheid in de markt waarin de RDW zich bevindt. Inmiddels heeft Tools zich ontwikkeld tot een continu proces van managementontwikkeling. Tools heeft navolging gekregen in opleidingstrajecten op maat voor medewerkers van stafafdelingen en enkele specifieke functiegroepen: de zogenaamde O&P’s (ontwikkelings- en professionaliseringstrajecten). Deze trajecten dragen bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, een van de dominante thema’s van de HR-strategie van de RDW.


Naar de vorige pagina 1 van 3 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | kennis | De kracht van verbinden
Logo TOOLS

Gerard Arkema:

‘Tools helpt om de vertaalslag te maken van visie naar praktijk’
‘Persoonlijke groei vormt de rode draad in mijn loopbaan, maar wel altijd in relatie tot de ontwikkeling en ambities van de organisatie. Door die verbinding gaat beleid mijn inziens ook pas echt leven.’

Blijvend ontwikkelen

‘De managementleergang 2012-2013 is het derde Tools-traject waaraan ik deelneem. Dit keer rond de thema’s leiderschap en visie en strategie. In 2012 hebben we als organisatie nieuwe doelstellingen geformuleerd, een uitvloeisel van de veranderende klantvragen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit, inhoud en wijze van onze dienstverlening. Daar kun je als organisatie alleen maar aan tegemoet komen als je meebeweegt met de ontwikkelingen en de klant. De belangrijkste succesfactor is professionalisering van de medewerkers maar met name ook van leidinggevenden. Daar start in mijn ogen de vertaalslag van visie naar praktijk.’

Opbrengsten

‘Het sterke van Tools is dat het een ongoing proces is en de opgedane kennis en kunde niet blijft hangen op één niveau. Er is professionele samenhang op alle niveaus van de organisatie. Belangrijk, want beleid gaat niet vanzelf leven. Als leidinggevende draag ik vanuit verschillende rollen bij aan het veranderproces. Als verbinder en vertaler van ontwikkelingen en thema’s uit de markt naar kansen en doelen voor de RDW, als inhoudelijk expert, als aanjager, als inspirator en co-creator van nieuwe aanpakken. Tools heeft me de handvatten aangereikt om deze veranderende rol op te pakken.’

Verbinding

‘Begin 2013 ben ik met mijn medewerkers het ontwikkeltraject voor de afdeling ingegaan. Ik kan de opgedane kennis en kunde meteen toepassen, ik draag voorbeelden aan uit mijn eigen ontwikkeltraject. Mijn medewerkers krijgen hierdoor een concreet beeld bij de professionaliseringsslag die we aan het maken zijn en bij de organisatiedoelen. Dat maakt de organisatie sterker en hoort bij de groei naar high performance.’


Naar de vorige pagina 2 van 3 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | kennis | De kracht van verbinden
Logo O&P

Irene van Waaij:

‘O&P is een vliegwiel voor vernieuwingsprocessen’
‘De officiële start van het traject werd gemarkeerd met een feestelijke bijeenkomst eind 2011. Een goede manier om dit intensieve proces in een ongedwongen atmosfeer met elkaar te beginnen en een piketpaaltje te slaan. Hier staan we, daar willen we naar toe en de manier om dat te bereiken gaan we vanaf nu met elkaar onderzoeken en bespreken.’

Gedeelde motieven

‘Over de motieven en redenen waarom we het O&P-traject startten, bestond al voor de startbijeenkomst duidelijk consensus. Iedereen zag én ervoer dat de klantvragen veranderd zijn en dat wij als organisatie mee moeten bewegen. Van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie, van een reactieve houding naar een proactieve. Wat dit van ons als medewerker vraagt, welke afdelingsdoelen we moeten stellen om deze organisatiedoelen te realiseren en wat dit voor de uitvoering van ons werk betekent, vormden daarentegen wel genoeg stof tot discussie. Het O&P-traject van de afdeling is rondom die vragen vormgegeven.’

Ontwikkelovereenkomst

‘Na de feestelijke kick off heeft iedere deelnemer zijn persoonlijke ontwikkelbehoeften vastgesteld. In een ontwikkelovereenkomst tussen de medewerker en mij zijn deze behoeften bekrachtigd. Daarna hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgehad met daarin veel ruimte en aandacht voor praktijkopdrachten, interactie en feedback. De onderlinge samenwerking is duidelijk geïntensiveerd door het project. Vanuit het oogpunt van teambuilding heeft het ontwikkeltraject een absolute meerwaarde.’

Van uitdaging naar kans

‘Ik zie het O&P-traject als een vliegwiel voor de vernieuwingsprocessen, nodig om van uitdagingen kansen te maken voor de RDW. Het maakt onderdeel uit van strategisch professionaliseringsbeleid dat op een goede manier de organisatiedoelen met de afdelings- en persoonlijke doelen verbindt. Dat levert een sterk, samenhangend fundament op waarmee we als organisatie adequaat kunnen reageren op de turbulente dynamiek van de omgeving en op de uitdagingen die dat met zich meebrengt.’


Naar de vorige pagina 3 van 3 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | innovatie | elektrische auto's

elektrische auto's

In november 2012 was ruim 2% van de verkochte personenauto’s een elektrische auto. Ook die moeten natuurlijk aan alle veiligheidseisen voldoen voordat ze de openbare weg op mogen. Dat geldt ook voor de elektrische sportauto's die meedoen aan de Electric Sports Car Build Off (ESCBO), een initiatief van Siemens Nederland. In het RDW-testcentrum in Lelystad wordt de auto van Hogeschool Rotterdam onder de loep genomen.


kennis & innovatie | kennis | e-learning

e-learning

Voorbeeld e-learningmodule

Als publieke dienstverlener maakt de RDW onderdeel uit van diverse ketens. Binnen de ketens zijn de klantvragen de afgelopen jaren veranderd. Om zijn medewerkers hier adequaat op in te laten spelen heeft de RDW in zijn professionaliseringsbeleid het ‘blended learning’ geïntroduceerd. Een mengeling van e-learning, praktijkonderwijs en training on the job.


IQ4Learning

Op basis van de in het verleden opgedane expertise met blended learning en e-learning adviseert en ondersteunt IQ4Learning klanten als de RDW, Rijkswaterstaat, Stichting Mobiel Erfgoed. IQ4learning helpt bij het inrichten en implementeren van opleidingen en bij het zoeken naar passende e-learningontwikkelaars. Ook doet het bedrijf op aanvraag onderzoek naar de effectiviteit van opleidingen en leermodules. De echte meerwaarde zit hem in het feit dat het bedrijf voor klanten in onderhandeling gaat met alle partijen om zo de beste prijs-kwaliteitverhouding te garanderen. Arie Haksteeg, directeur en mede-eigenaar van IQ4Learning: ‘Onze aanpak richt zich op het efficiënt en effectief bundelen van het totaal aan kennis, kwaliteiten en talenten. Samenwerking staat daarbij centraal.’

Naar de vorige pagina 1 van 3 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | kennis | e-learning

Ontwikkeling

‘De RDW is een dienstverlenende overheidsorganisatie, die een High Performance Organisatie wil zijn. De vraagstukken waarbij onze medewerkers worden ingeschakeld vragen de laatste jaren om andere competenties en een andere instelling. Vanuit die ontwikkeling hebben we onze trainings- en leermodules eens kritisch tegen het licht gehouden. We kwamen tot de conclusie dat het traditionele onderwijs- en trainingsprogramma niet meer voldeed aan de wensen en eisen van deze tijd.’

Resultaatgericht werken

Aan het woord is Anton van der Heijden. Hij werkte mee aan de ontwikkeling, introductie en implementatie van het professionaliseringsprogramma nieuwe stijl. Anton: ‘Blended learning betekent letterlijk gemengde leervormen en dat is precies wat we geïntroduceerd hebben: mengvormen van e-learning, traditionele lesmethoden en leren in de praktijk. Helemaal toegesneden op de huidige vragen, doelgroepen en hun wensen en vanuit het oogpunt van resultaatgerichte dienstverlening.’

Meerwaarde

De nieuwe leermodules volgens het blended learning-principe zijn stapsgewijs geïntroduceerd binnen de RDW. In 2005 werd gestart met een aantal modules, waaronder bijvoorbeeld de herkwalificatie van de APK-steekproefcontroleurs. Voorheen moesten zij elke twee jaar in een paar weken tijd allemaal getoetst worden. Daarvoor moesten ze naar één locatie in Nederland komen. Dat was een enorme inefficiënte, logistieke klus. Nu is daarvoor een tweedelige module ontwikkeld bestaande uit een halfjaarlijks theorie en een tweejaarlijks praktijkgedeelte op de eigen werkplek. Het is één praktijkvoorbeeld van wat blended learning behelst en de meerwaarde ervan.


Naar de vorige pagina 2 van 3 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | kennis | e-learning

Opbrengsten

Anton: ‘De opbrengsten van deze nieuwe manier van opleiden waren meteen breed merkbaar. De cursisten waren direct enthousiast. De modules waren meer dan voorheen op hun praktijk toegesneden en direct toepasbaar. Dat werkte door in de kwaliteit van de dienstverlening en in de klanttevredenheid.’

Start nieuw bedrijf

Na dit beginsucces werd de methode van blended learning organisatiebreed ingezet. Ook ontstond er vanuit ketenpartners en andere externe organisaties vraag naar de e-learningmodules van de RDW. Dat stelde de RDW – als overheidsorganisatie - voor een probleem. Daarom is besloten van dit bedrijfsonderdeel een private onderneming te maken. Zo kan toch aan deze vraag van externen worden voldaan en gaat de opgedane kennis en ervaring niet verloren. Begin 2012 startte IQ4Learning BV, opgericht door enkele oud-medewerkers van de afdeling Opleidingen van de divisie Voertuigtechniek van de RDW.


Naar de vorige pagina 3 van 3 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | kennis | intelligent transport

intelligent transport

Beeld van auto ontwerper

Slimme techniek zorgt ervoor dat je in de toekomst met méér auto's de weg op kunt. En nog veilig en schoon ook. Daarom stond ITS – Intelligente Transport Systemen – in 2012 hoog op de agenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie. Arjan van Vliet, senior adviseur Strategie en Externe ontwikkelingen bij de RDW, is blij met die aandacht. ‘De wetenschap is er klaar voor. De ‘computer’ kan bij een noodstop beter ingrijpen als de gemiddelde bestuurder.’


Nederland helpt Rusland

Nederland is niet het enige land dat zich opmaakt voor een schone en veilige toekomst van het verkeer. Ook in Rusland timmert men hard aan de weg. Autoproducent GAZ, bekend van de Wolga, werkt aan modernisering met de Europese toelatingseisen als ambitie. GAZ kan de veiligere en zuinigere auto’s pas naar Europa exporteren als ze voldoen aan de Europese toelatingseisen. Daarbij is de hulp van Nederland ingeroepen vanwege de expertise. Én, omdat hier geen dominante nationale automerken zijn. Namens Nederland adviseren de RDW, de Universiteit Twente, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het bedrijfsleven GAZ gezamenlijk over de hele keten – van design tot sloop.

Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | kennis | intelligent transport

Verbonden

De RDW volgt de ontwikkelingen rond ITS op de voet. Logisch, want de RDW speelt een belangrijke rol hierin; toelatingen en keuringen van auto's krijgen een ander karakter omdat alle weggebruikers in de toekomst met elkaar en met de infrastructuur zijn verbonden.

Beter dan de mens

‘De slimme auto, neemt zelf beslissingen op basis van informatie die hij via radar, sensoren en lasers krijgt toegespeeld. Zo'n auto remt zelf voor voetgangers, houdt afstand van voorgangers, past automatisch zijn snelheid aan en doet alles wat een goede bestuurder ook doet. In veel gevallen ook zelfs beter, want hij wordt niet afgeleid.’

Netwerk

De RDW inventariseert welke toelatingseisen er moeten komen en wat voor test- en certificeringsmogelijkheden. Arjan: ‘We werken hierbij nauw samen met Rijkswaterstaat, het ministerie, Connekt, universiteiten en verschillende marktpartijen. Want intelligente auto's alleen zijn niet voldoende; er moet ook een intelligent wegennetwerk komen. Daar wordt nu volop over nagedacht.’


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | innovatie | opzienbarende auto's

Opzienbarende auto's

De RDW is partner van het Nuon Solar Team dat met de Nuna6 zilver won in de World Solar Challenge 2011. De gemiddelde snelheid was 88,60 kilometer per uur. Puur behaald op zonne-energie. In oktober 2013 is er weer een World Solar Challenge. Aan de Nuna7 wordt druk gebouwd. In het filmpje van het Nuna Solar team zijn beelden te zien van de Nuna6.


Naar de vorige pagina 1 van 2 Naar de volgende pagina
kennis & innovatie | innovatie | opzienbarende auto's

Superbus

Op 12 mei 2012 overhandigde minister Schultz van Haegen het kenteken voor de Superbus: BZ-XG-15. Daarmee mag het concept van Wubbo Ockels de openbare weg op. In onderstaand filmpje vertelt Wubbo Ockels over de Superbus. De RDW is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Superbus.


Naar de vorige pagina 2 van 2 Naar de volgende pagina